08 6291 3571

093 874 8079

09 6565 7079

- -  * * *  -  -

Quỳnh Mai nghĩ tết âm lịch từ ngày 28 tháng 12 - 9 tháng giêng (ngày 25/01 - 5/2 /2017)

Thứ hai mùng 10 tháng giêng (ngày 6/2/2017) phục vụ lại bình thường

- -  * * *  -  -