028 6291 3571

093 874 8079

09 6565 7079

WEDSITE ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHÍNH SỬA NÂNG CẤP

Quý khách vui lòng xem thực đơn được in đậm để chọn món cho ngày hôm nay

(Xin lỗi quý khách vì sự bất tiên này)

In

TRÀ SỮA /TRÀ XANH .................................14.000

TRÀ SỮA /TRÀ XANH CỦ NĂNG ................17.000

TRÀ SỮA /TRÀ XANH THẠCH TRÁI CÂY ..17.000

TRÀ SỮA /TRÀ XANH TRÂN CHÂU ...........17.000

TRÀ SỮA /TRÀ XANH BÁNH PLAN ...........20.000

TRÀ SỮA /TRÀ XANH THẠCH PHO MAI ...20.000

TRÀ SỮA /TR À XANH CHIP CHIP ...........24.000

SODA Ý /HỒNG TRÀ ...................................14.000

SODA Ý /HỒNG TRÀ CỦ NĂNG ..................17.000

SODA Ý /HỒNG TRÀ THẠCH TRÁI CÂY ....17.000

SODA Ý /HỒNG TRÀ TRÂN CHÂU .............17.000

SODA Ý /HỒNG TRÀ BÁNH PLAN ..............20.000

SODA Ý /HỒNG TRÀ THẠCH PHO MAI ......20.000

SODA Ý /HỒNG TRÀ CHIP CHIP ...............24.000

*** Thêm siro, trân châu, củ năng + 3.000

*** Siro có các loại: socola, việt quốc, kiwi, chanh dây, táo, đào, vải, nhiệt đới, bạc hà, dâu, cam, sầu riêng…

CAFE ĐÁ .........................................14.000

CAFE SỮA ĐÁ ......................................18.000

NƯỚC CHANH /NƯỚC TẮC ĐÁ ..........14.000

SỮA CHUA KHÔNG .............................14.000

SỮA CHUA CỦ NĂNG ..........................17.000

SỮA CHUA THẠCH TRÁI CÂY .............17.000

SỮA CHUA TRÂN CHÂU ......................17.000

SỮA CHUA BÁNH PLAN ......................20.000

SỮA CHUA THẠCH PHO MAI ..............20.000

SỮA CHUA CHIP CHIP .........................24.000

BÁNH PLAN (2 CÁI/PHẦN) ...............14.000

BÁNH PLAN NGŨ SẮC + TRÀ SỮA ......20.000

BÁNH PLAN NGŨ SẮC + TRÀ XANH ...20.000